POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje:

1. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. „Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
4. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
5. „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
6. „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
7. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
8. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
9. ,,Klientem/kupującym’’ jest każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo dokonujące zakupu przedmiotów na portalu www.zabafffki.pl.
10. „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące działalność gospodarczą.
11. „Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przy okazji dokonywania transakcji zakupu przedmiotów za pośrednictwem serwisu www.zabafffki.pl o ochronie danych osobowych jest Zoja Katarzyna Witkowska przy ul. Granicznej 75/1 w Gliwicach (44-105) adres e-mail: zabafffki@gmail.com, numery telefonów: 503-069-058, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd m.Gliwice, numer NIP: 77126449676, nazywana dalej Administratorem lub ZOJA.
2. ,,Klientem/kupującym’’ jest każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo dokonujące zakupu przedmiotów na portalu www.zabafffki.pl.
3. Klient/kupujący wyraża zgodę na:
1/ przetwarzanie przez administratora (o ile wyraził taką zgodę np. rejestrując się na koncie www.zabafffki.pl) jego danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu dokonania transakcji zakupu produktów, głównie dokonania niezbędnych rozliczeń z tego tytułu, wysyłki zakupionych produktów oraz ich zwrotów i reklamacji;
2/ przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych stronie trzeciej tj. podmiotom – osobom fizycznym i przedsiębiorstwom współpracującym z administratorem w zakresie sprzedaży przedmiotów: bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom, którym zlecono procesy księgowe i prawne, podmiotom świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takim jak organy kontrolne, ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne;

3/ przetwarzanie danych przez administratora w celach marketingowych związanych ze sprzedażą przedmiotów np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych promocjach;

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy kupna-sprzedaży produktów administratora oferowanych w sklepie internetowym na stronie www.zabafffki.pl.
5. Klient/kupujący ma prawo do:
1/ bezpłatnego dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych;
2/ bezpłatnego cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
3/ wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.

6. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do czasu sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze, a w szczególności:
1/ dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, będą przetwarzane przez okres 5 lat;

2/ dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat;

3/ okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. Jako administrator danych zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań aby dane osobowe użytkowników znajdujące się w naszej bazie były bezpieczne.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych klienta/kupującego w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży-zakupu jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), m.in.: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu administratora oraz jego usług. 

III. Pozostałe informacje

1. Informujemy również, że administrowany przez ZOJA serwis internetowy www.zabafffki.pl wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka (małe tekstowe pliki, które są zapisywane na twardym dysku użytkownika). Pliki te są wykorzystywane w tzw. koszyku jak i w opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z koszyka w celu dalszego ulepszania oferty dla klientów. ZOJA nie wykorzystuje technologii łączących pliki cookie z kontem użytkownika. Przeglądarki internetowe posiadają funkcje akceptacji lub braku akceptacji plików cookie, ogólnie lub w określonych przypadkach. Możliwe jest więc dokonywanie zakupu bez akceptowania plików cookies, jednak wpływa to na ograniczenie funkcjonalności systemu sprzedaży.
2. Na stronie serwisu www.zabafffki.pl znajdują się linki do stron innych podmiotów – usługodawców, kontrahentów, itp. ZOJA nie ma wpływu na zawartość tych stron, wobec tego użytkownicy korzystający z nich powinni zapoznać się z zasadami polityki prywatności obowiązującymi w tych serwisach. ZOJA nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych stron.
3. System ZOJA obsługuje wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com . Operatorem serwisu jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, nazywany dalej “ Facebook”. Podczas korzystania ze sklepu wtyczka Facebook (lub przycisk „Lubię to”) przeglądarka łączy się z serwerami Facebook i pobiera informacje niezbędne do funkcjonowania wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o adresie strony www.zabafffki.pl, dacie i godzinie korzystania z serwisu oraz adres IP użytkownika. Jeśli klient/kupujący jest zalogowany w serwisie Facebook, serwis ten jest w stanie powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika Facebook.com. Jeśli Użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na stronie sklepu, informacja ta także zostanie przekazana do Facebooka.
4. Jeżeli klient/kupujący nie życzy sobie przekazywania tych informacji powinien wylogować się z konta Facebook.com przed wizytą w serwisie www.zabafffki.pl. Jeśli klient/kupujący nie posiada konta w Facebook.com nadal istnieje możliwość z że Facebook pobierze i zachowa informacje o jego adresie IP. ZOJA nie ma wpływu na funkcjonowanie wtyczek i przekazywanie informacji do serwisu Facebook. Informacje o celu i zakresie informacji zbieranych przez ten portal społecznościowy, o dalszym przetwarzaniu danych, prawach użytkownika i opcjach ustawień mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook.com .
(at http://www.facebook.com/policy.php).

5. Wszelka korespondencja w sprawach opisanych w niniejszym dokumencie, a dotyczących klienta/kupującego oraz administratora powinna mieć formę pisemną i może odbywać się drogą elektroniczną pod adresem zabafffki@gmail.com.